Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

    ROK SZKOLNY 2018/2019


 
NOWY SPOSÓB NALICZANIA OPŁAT OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.
 
Opłaty wnosimy do 10 - go każdego miesiąca na oddzielne konta bankowe:
wyżywienie - wpłacamy z góry za dany miesiąc
49 1240 5211 1111 0010 3556 5407
opłatę za korzystanie  przedszkola - z dołu (za poprzedni miesiąc)
09 1240 5211 1111 0010 3556 5351
 
We wrześniu do 10.09.br. należy zapłacić:
1. wyżywienie - za wrzesień
 
W październiku do 10.10.br. należy zapłacić:
1. opłatę za korzystanie z przedszkola za wrzesień
2. wyżywienie za październik

OPŁATY OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 
 
Podstawa prawna do wnoszenia opłat:
1. UCHWAŁA nr L/770/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie   z wychowania przedszkolnego
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok
jednostkach oświatowych
2. Zarządzenie nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r.
3. ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 20 czerwca 2018 r. NK-II.4131.55.2018.BG
 
Aby od 1 września 2018 r. mieć zniżkę należy do Przedszkola dostarczyć oświadczenie w miesiącu sierpniu.
Ze względu na przerwę wakacyjną sugerowany termin składania - do 15.09.2018 r.
 
Utrata uprawnień do obniżonej opłaty następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymania zasiłku. W przypadku zakończenia uczestnictwa w programie BKDR należy niezwłocznie powiadomić  o tym Dyrektora Przedszkola.
 
 
 
 

Przedszkole realizuje
PROJEKT UNIJNY

"Kraina nauki - kraina uśmiechu.
Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku"

INFORMACJE OGÓLNE

 •       GMINA  MIASTO BIAŁYSTOK/PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25 realizują projekt pt.: "Kraina nauki-krainą uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku" 
 •        Numer projektu: RPO.03.01.01-20-0118/16 
 •     Oś priorytetowa: III Kompetencje i kwalifikacje Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Dofinansowanie w wysokości 135 934,70: wartość projektu: 159 931,50. 
 •        Czas trwania projektu: 05.02.2018 - 30.04.2019 
 •      Cel projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola Samorządowego nr 25 w Białymstoku poprzez wprowadzenie zajęć kształtujących kompetencje kluczowe u 170 dzieci w wieku przedszkolnym, oraz poszerzenie wiedzy i wzmocnienie kompetencji zawodowych 16 nauczycieli PS 25. 

                                                                                                                                            Szanowni Rodzice! 

       Na podstawie uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok i Zarządzenie Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXII/507/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku informuje o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie z korzystania z usług przedszkola:

 •  Decyzje MOPR o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu) w sierpniu i listopadzie,
 • Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych posiadanymprzez dziecko należy przedłożyć w placówce i złożyć oświadczenie (formularz do wypełnienia na miejscu), obniżenie opłaty przysługuje po miesiącu,w którym rodzic przedłożył to oświadczenie,
 • Numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny” należy podać dyrektorowi przedszkola,obniżenie opłaty z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie


Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 1 stycznia 2017 r.

W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzonymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 6/2016 Dyrektora
Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku z dnia 14 listopada 2016 r. informuję, iż od 1 stycznia 2017 r.
wpłaty a pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać
tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę stałą, odsetki, nadgodziny
09 1240 5211 1111 0010 3556 5351

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie:
49 1240 5211 1111 0010 3556 5407
 
Wpłata musi wpłynąć na konto  do 15-go każdego miesiąca 
Nie można łączyć kont ( opłaty stałej z opłatą żywieniową )
Przy wpłacaniu należy podać za kogo wpłacamy (imię i nazwisko dziecko, grupa, za jaki miesiąc - Jan Kowalski, gr.I, styczeń 2017 r.) 
 
Jolanta Teresa Zysk  - Dyrektor Przedszkola

WAŻNE SPRAWY ORGANIZACYJNE!

 • Ze względów bezpieczeństwa wejście główne do przedszkola jest zamknięte w godzinach 9:00 - 14:00. Proszę korzystać z kodu lub dzwonić. Kodem otwierającym drzwi posługują się tylko rodzice/opiekunowie prawni i osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.
 • W sprawach informacji o dziecku nie cierpiących zwłoki prosimy umawiać się z nauczycielem po zajęciach. Proszę nie wywoływać nauczyciela podczas zajęć gdyż zajmuje się wtedy Waszym dzieckiem i pozostałymi w grupie.
 • Zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego wszystkie dzieci każdego dnia uczestniczą w zajęciach na powietrzu, wyjątek stanowi bardzo wietrzna, mroźna pogoda, obfite opady deszczu, gołoledź. Obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku odpowiedniego ubioru. 
 • Zabrania się wprowadzać na teren przedszkola psów. 

Nasze certyfikaty

 

góra strony