ROK SZKOLNY 2020/2021

WITAMY PO WAKACJACH !!!!!!

W związku ze zbliżającym się końcem wakacji  Przedszkole  już niebawem powita Was Drodzy Rodzice i dzieci , by wkroczyć w kolejny rok szkolny 2020/2021.

Od 1 września Przedszkole  pracować będzie na zasadach obowiązujących przy pandemii CODIV-19, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN  i wytycznymi  Prezydenta Miasta Białegostoku .

GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA : 6.30-17.00
 PRZY CZYM REKOMENDOWANE SĄ GODZINY PRACY GRUPY .

Grupa I ( 3 latki)  czynne od-do:  07:45 – 15:30
 
mgr Monika Dąbrowska

mgr Urszula Matysik
mgr Jolanta Zysk


Grupa II  ( 3-latki) czynne od-do: 06:30 - 16:30

mgr Dorota Kluczyk
mgr Katarzyna Klimczuk

Grupa III ( 4 latki)  czynne od-do: 7:00- 17:00

mgr Justyna Sobolewska
mgr Agnieszka Stalbowska-Lenio

Grupa IV  (4 latki) czynne od-do 7:00 – 17:00

mgr Urszula Ewa Gaweł
mgr Bożena Korytko

    Grupa V  ( 5 –latki) czynne od-do: 6:30 - 16:30

mgr Wioleta Kozłowska
mgr Elwira Zalewska

      Grupa VI  (5-6 latki) czynne od-do: 7:30 - 16:00

mgr Urszula Matysik
mgr Elżbieta Pietraszewska

      Grupa VII  (6 -latki) czynne od-do: 7:30 – 16:00

mgr Anna Sadowska- Mnich
mgr Sylwia Smoktunowicz

 

Podstawowe zasady obowiązujące od 1 września w przedszkolu:

 1. W placówce będzie funkcjonowało 7 grup.
 2. Dzieci poza godzinami prac swoich grup będą przebywały w grupach łączonych.
 3. Dzieci 3-4 letnie będą leżakowały. Pościel będzie wydawana do prania w każdy piątek.
 4. Do przedszkola przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 5. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8.30 ze względu na dezynfekcję pomieszczeń.
 6. Rodzice wchodzą do przedszkola głównym wejściem tylko do holu (wiatrołapu).
 7. Do szatni i sali  dziecko jest odprowadzane przez pracownika przedszkola
 8. Kartę „Stoperek” odbija pracownik przedszkola
 9. Rodziców obowiązuje zakaz poruszania się po przedszkolu poza wyznaczonym miejscem
 10. Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic opuszcza plac zabaw
 11. Rodzice przyprowadzający dzieci zobowiązani są do noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu.
 12. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych przedmiotów.
 13. Pracownik przedszkola dokonuje pomiaru temperatury dziecka. Jeżeli odczyt wskazuje 37,2 C odmawia przyjęcia  dziecka do placówki.
 14. Konsultacje dla rodziców w m-c wrześniu w formie online lub telefoniczne
 15. Przekazywanie informacji dla nauczycielek telefoniczne/online.
 16. Reżim sanitarny związany z pandemią COVID – 19 obowiązuje do odwołania.

Więcej informacji uzyskacie Państwo od nauczycielek.

Dyrektor Przedszkola prosi wszystkich rodziców o wypełnienie i przekazanie:

 1. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola  na czas trwania  pandemii COVID-19 –dotyczy wszystkich dzieci
 2. Zgoda na przetwarzanie danych dziecka RODO -dotyczy „nowych” dzieci
 3. Deklarację uczęszczania dziecka w okresie pandemii- dotyczy wszystkich dzieci

Wypełnione dokumenty proszę przesłać na adres e-mailowy: ps25@um.bialystok.pl
do 1 września 2020r. ( można też wrzucić do skrzynki w holu przedszkola)  

Dyrektor Przedszkola - mgr Jolanta Zysk

 

Upoważnienie
RODO
Deklaracja

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA

KONCEPCJI PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 KRAINA UŚMIECHU W BIAŁYMSTOKU

 „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

                                                        Janusz Korczak

Zapewnić wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.

Sprawić, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.

Przygotować je do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami.

1. Cele koncepcji pracy:

1)Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

2)Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także zapewnienie atrakcyjnej oferty edukacyjnej. Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy w myśl zasady: poprzez zabawę do wiedzy i sukcesu

3)  Realizacja programów własnych

4)Udział w projektach i programach ogólnopolskich i międzynarodowych wzbogacających rozwój dzieci

5) Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci

6)Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami

7)  Promowanie placówki w środowisku i społeczności lokalnej.

2. Priorytety
Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie i inteligencji wielorakich.

 1. Kształtowanie u dzieci takich cech charakteru, jak: empatia, dobroć, życzliwość, wrażliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, kreatywności, wiara we własne możliwości.
 2. Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, ale także radzenia sobie z porażkami.
 3. Poznawanie i rozumienie siebie i świata.
 4. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku przedszkolnym i rodzinnym, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 5. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.
 6. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia.

Działania przedszkola w roku szkolnym 2020/21

 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.
 2. Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ad 1. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Działania

1/ Wykorzystywanie  platform edukacyjnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

2/Korzystanie z narzędzi cyfrowych w celu organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej

3/ Bezpieczeństwo dzieci w sieci.

Wskaźniki umiejętności dzieci

1/ Rozumienie przez dzieci zagrożeń związanymi z niewłaściwym korzystaniem komputera .

2/  Logiczne myślenie, spostrzegawczość, sprawność manualną, refleks, prawidłowa postawa społeczna

3/ Wytrwałość i cierpliwość.

Ad 2.  Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno—pedagogicznej

Działania

1/ Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci,

2/ Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,

3/ Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

4/  Zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnymi poza przedszkolnym dzieci;

5/ Wykorzystanie strony internetowej przedszkola do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

6/  Zorganizowanie konsultacji specjalistów  w przedszkolu

7/  Telefoniczne porady nauczycieli przedszkola

8/  Rozwijanie zainteresowań dzieci

Wskaźniki umiejętności dzieci

1/  Dzieci przygotowane do podjęcia nauki w szkole

2/  Wyrównane szanse edukacyjne dzieci

3/  Dzieci rozwinęły swoje zainteresowania i uzdolnienia.

     Koncepcje pracy przedszkola przeanalizowano i zmodyfikowano na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu  31.08.2020r oraz uchwałą  rady pedagogicznej przyjęto do realizacji w roku szkolnym 2020/21

 
 

Nasze certyfikaty