Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

ANALIZA I MODYFIKACJA

 Koncepcji Rozwoju Przedszkola Samorządowego nr 25
 Kraina Uśmiechu
w Białymstoku
z dnia 31.08.2016

 

W oparciu o uchwałę rady pedagogicznej  z dnia 31.08.2016r następuje modyfikacja Koncepcji Rozwoju  Przedszkola”

 

 

1.     W rozdziale II pkt.4 zmienia treść na „Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat”.

2.     W rozdziale  VII dodaje się po roku szkolnym 2015/16 dodaje się rok szkolny 2016/17, 2017/18 itd.

 

ROK SZKOLNY 2016/17

EDUKACJA CZYTELNICZA- Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

Działania:

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć

2. Systematyczne czytanie utworów literatury dziecięcej

3. Cykliczne zajęcia w bibliotece

4. Tworzenie własnych utworów literackich

5. Pasowanie na czytelnika

6. Realizacja projektu „Bajkowe krzesełko”,

7. Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu; także wypowiadają się w twórczości plastycznej , itp.,

8. Rozwijanie aktywność twórczej w zakresie słowa mówionego,

9. Stosowanie różnorodnych form i metod pracy rozwijających aktywność dziecka poprzez kontakt z literaturą dziecięcą, sztuką i teatrem.

10. Wykorzystanie utworów literackich w rozwijaniu wrażliwości, estetycznej oraz inspirowaniu działalności plastycznej, muzycznej, teatralnej i słownej.

11. Wykorzystywanie utworów literackich w rozwijaniu wrażliwości etycznej - ,, Wychowywanie ku wartościom”.

12. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz wyrażanie uczuć i emocji w twórczości artystycznej dzieci poprzez aktywną współpracę ze środowiskiem.

13. Korzystanie z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci literatury dziecięcej, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej (kino-teatr), wyjść do biblioteki, organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci.

 

WSKAŹNIKI- UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

 

     - Dzieci znają twórczość poetów i pisarzy dziecięcych.      
Potrafią zinterpretować treść poznanych utworów literackich .
       
Potrafią ocenić postępowanie bohaterów, rozróżnić dobro od zła.
- Poprzez  kontakt  z literaturą kształtują pozytywne postawy , zachowania .

     - Wychowankowie uczestniczą w przedstawieniach teatralnych – odnajdują się w roli aktora i widza.

     - Dzieci posiadają nawyk dbania o książki i wykorzystują je we właściwy sposób.

ROK SZKOLNY 2017/2018

 NASZE EMOCJE I UCZUCIA

 Działania

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.

2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

   -    aranżacja i modernizacja sal
   -     stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

   -  podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych
   -  prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.

5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

 -  opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.
 -  
dostarczanie wzorów właściwego zachowania się
 -  ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

8. Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.
9. Edukacja daltońska” – zgłoszenie akcesu do Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

 

WSKAŹNIKI- UMIEJĘTNOŚCI DZIECI
 

-   Dzieci potrafią rozpoznać i nazwać swoje emocje i uczucia

                - Dzieci radzą sobie z negatywnymi emocjami
          - 
 Dziecko potrafią rozładowywać agresję i złość, nie szkodząc innym

               -  Dzieci odczytują sygnały niewerbalne

              -  Dzieci znają skuteczne formy komunikacji.

     ROK SZKOLNY 2018/19

1. KSZTAŁTOWANIE  POSTAWY PATRIOTYCZNEJ I BUDZENIE ZAINTERESOWANIA KULTURĄ REGIONU

 

Działania

1. Zajęcia edukacyjne we współpracy z IPN w Białymstoku

2. Poznanie  postaci wielkich Polaków

3. Poznanie wybranych legend polskich

4. Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny „Wielcy Polacy”

5. Jestem sobie Polak mały konkurs wewnatrzprzedszkolny

6. Akademia z okazji rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości
7. Uroczyste obchody Dnia Flagi

8. Zorganizowanie wystawy-Wspominamy lata PRL-u

9. Wielkanoc na Podlasiu

 

WSKAŹNIKI- UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

-rozpoznają kształt Polski na mapie, główne miasta, rzeki

-znają symbole narodowe

-posiadają szacunek do kultury i tradycji polskiej

-potrafią wymienić wielkich Polaków

 

2. EDUKACJA ZDROWOTNA ORAZ PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNA

 

Działania

1. Zabawy badawczo-przyrodnicze

2. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych

3. Utworzenie ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej w ogrodzie przedszkolnym

4. Wycieczka do „Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”


WSKAŹNIKI- UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

             - rozumieją znaczenie zdrowego stylu życia (fizycznego i psychicznego)
            
- potrafią radzić sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu
            
- dbają o zdrowie własne i innych
            
- posiadają świadomość pozytywnego i szkodliwego oddziaływania przyrody na zdrowi
             
- rozumieją potrzebę dbania o przyrodę

 

3. EDUKACJA KU NOWEJ TECHNOLOGII

 

Działania

1. Wykorzystanie tablicy interaktywnej do zajęć w przedszkolu

2. „Kalkulatorek” –zajęcia  w ramach projektu unijnego

3. Zabawy konstrukcyjne

4. Wprowadzanie elementów programowania

 

WSKAŹNIKI- UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

- dzieci nabywają  zainteresowania techniczne

              - dziecko poznaje narzędzia i uczy się nimi posługiwać
         - dziecko poznaje wpływ rzeczywistości technicznej na życie

 
dokumenty

góra strony