Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

KONCEPCJA ROZWOJU
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25
KRAINA UŚMIECHU W BIAŁYMSTOKU
na lata 2013-2016

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

 I. Informacja o przedszkolu

Nazwa przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Uśmiechu

Adres

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 4

Telefon

85-2420745

Adres e-mail, strona  www

ps-25@wp.pl,  ps-25.neostrada.pl

Nazwisko  i imię dyrektora

Jolanta Teresa Zysk

Liczba dzieci

170

Liczba zatrudnionych nauczycieli

15

Liczba pracowników administracji i obsługi

19

 II. Charakterystyka pracy przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 25 KRAINA UŚMIECHU 

Zapewnić wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktować każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawić, żeby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotować je do przeżywania sukcesu, ale również do radzenia sobie z porażkami. Dać dzieciom możliwość:

 • poznawania i rozumienia siebie i świata;
 • odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającym świecie; rozróżniania podstawowych wartości: dobra, miłości, przyjaźni;
 • inicjowania zachowań proekologicznych w swoim otoczeniu;
 • kreatywnego myślenia i nabywania umiejętności poprzez działanie.
 •  wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców;

       W czasie zajęć preferujemy metody aktywizujące działania dzieci, wyzwalające potencjał twórczy oraz takie, które odpowiednio wpływają na współdziałanie dzieci ze sobą i z nauczycielami.

Poza tym każdy nauczyciel może opracować własny program edukacyjny dla swojej grupy, który uatrakcyjni pobyt dziecka w przedszkolu.
Misja powiedzie się dzięki ciągłej współpracy przedszkola i Rodziców.


Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 3 - 6 lat

Placówka jest 7-oddziałowa z wysoko wykwalifikowaną, miłą, życzliwą kadrą pedagogiczną. Nauczycielki otaczają dziecko szacunkiem, są czułe i wrażliwe na wielkie problemy małych ludzi. Pozwalają dziecku na indywidualność, uczą je samodzielności. Ciekawie prowadzą zajęcia dydaktyczne w oparciu o najnowsze metody i formy pracy z dziećmi zgodnie z programem. Oferujemy zajęcia z:

                 * mowy i myślenia

                 *  matematyczne

                 * przyrodniczo- badawcze

                 * plastyczno - techniczne

                 * umuzykalniające

                  Przedszkole oferuje swoim wychowankom i rodzicom:

.   1. Fachową opiekę wykwalifikowanej kadry w czasie od 6.30 do 17.00
    2. Realizację podstawy  programowej .
    3. Bezpłatny, pięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu w godz. realizacji podstawy programowej.
    4. Zajęcia dodatkowe, nieodpłatne i odpłatne.
    5. Kontakty z nauczycielami w różnych formach: spotkania i zebrania z rodzicami, uroczystości grupowe, imprezy przedszkolne.
    6. Koncerty muzyczne w wykonaniu profesjonalnych muzyków (raz na dwa  miesiące).
    7. Przedstawienia teatralne w wykonaniu aktorów (raz w m-c)
    8. Wycieczki rekreacyjne, wyjazdy do teatru, kina, muzeum.
    9. Stronę internetową.
    10.Biblioteczkę ,,Bajkowy kącik” dla dzieci, z możliwością wypożyczania książek do domu.

     Organizujemy:

 • Uroczystości kultywujące święta i tradycje
 • Zajęcia otwarte i warsztaty dla Rodziców
 • Spektakle teatralne w przedszkolu
 • Audycje muzyczne
 • Wyjścia do kina, teatru, galerii
 • Zajęcia interaktywne w Muzeum Rzeźby
 • Wycieczki turystyczno - krajoznawcze
 • Audycje muzyczne

  Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

             -  cele wychowania i nauczania,

             -  podstawę programową wychowania

             -  działania zorientowane na dziecko,

             -  aktualne pory roku,

             -  święta i uroczystości,

             -  tradycje przedszkola.

                                           WIZJA PRZEDSZKOLA

CELE STRATEGICZNE

I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej
   i dydaktycznej.
II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem:
 - realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola;
 - monitoringu realizacji podstawy programowej wg nowego rozporządzenia;
 - systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia    
   działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.

III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy.

III. Model absolwenta przedszkola

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy i ambitny, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

■        potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia,

■        wykazuje:

■        posiada:

■        umie:

■        rozumie, zna i przestrzega:

■        nie obawia się:

IV. Promocja przedszkola

         ·            Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów,

         ·            Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

         ·            Popularyzowanie wychowania przedszkolnego,

         ·            Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,

         ·            Organizacja uroczystości ,

         ·            Zabieganie o notatki w prasie, prezentacja w lokalnych mediach, dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz

         ·            Upowszechnianie informacji o przedszkolu (folder, gadżety z nadrukiem, logo przedszkola itp.).

 

V. Współpraca z instytucjami wspomagającymi działalność przedszkola

         ·            Szkoła podstawowa

         ·            MODM

         ·            PPP

         ·            Straż Miejska

         ·            Policja

         ·            Biblioteka

         ·            Przedszkola Samorządowe

         ·            MDK

         ·            Służba Zdrowia

         ·            Urząd Miejski

         ·            Muzeum, galeria

         ·            Teatr Lalek

VI. Kierunki działania

ROK SZKOLNY 2013/2014

Edukacja zdrowotna i aktywność ruchowa, odporność psychiczna i fizyczna warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno - zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kierowanie się zasadami bezpieczeństwa - Dbam o swoje zdrowie

"Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"

Zadanie:
Stymulowanie i doskonalenia sprawności psychomotorycznej, jak również przyswajanie, opanowywanie przez dziecko różnych umiejętności i nawyków ruchowych o znaczeniu zdrowotno– rekreacyjnym oraz sportowym.

WSKAŹNIKI - UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.
• Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.
• Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.
• Potrafią łączyć ruch z muzyką.
• Wykazują sprawność fizyczną.
• Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.
• Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

ROK SZKOLNY 2014/15

"TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK” -rozwijanie twórczych postaw dziecka , talentów i zainteresowań poprzez zabawy badawcze i eksperymentowanie
Zadanie:
Wzbogacenie oferty edukacyjnej poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania.

WSKAŹNIKI – UMIEJĘTNOŚCI DZIECI:

• Odgrywa rolę w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
• Wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, w przedstawieniu i w teatrze
• Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, chętnie uczestniczy w tańcach i muzykowaniu
• Tworzy muzykę korzystając z instrumentów perkusyjnych a także improwizuje ją ruchem
• Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych.


 ROK SZKOLNY 2015/16

Zadanie:

Kultywowanie tradycji regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu się na kultury europejskie.

 WSKAŹNIKI

• Dzieci uczestniczą w uroczystościach i imprezach lokalnych
• Nauczyciele tworzą kolorowankę regionalną dla dzieci
• Przedszkole nawiązuje współpracę z instytucjami partnerskimi
• Dzieci uczestniczą w realizacji programów  regionalnych i narodowych przy jednoczesnym otwarciu się na kultury europejskie.

Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

·  

·         * poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,

·   * wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,

·   * wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,

·   * zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,

·   * zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,

·   * zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,

·   * upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,

·   * prowadzenie skutecznej polityki kadrowej

·   * stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne, multimedia.

 

EWALUACJA KONCEPCJI

1.   Każ pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję
2.   Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego
3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian
4.   Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian , ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
5.  Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji , wnioski do planowania pracy w latach następnych.
6.  
Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową , mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji

 

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

7. W zakresie bazy:

8. Remont dwóch sal do zajęć z dziećmi

9. Sukcesywne doposażenie ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny
10. Sukcesywne doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, wyposażenie

11. W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

12. Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

13. Wdrażanie innowacji pedagogicznej

14. Planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku

15. Prowadzenie przez nauczycieli przedszkola bezpłatnych kół zainteresowań i zajęć specjalistycznych

16. Wykorzystywanie w pracy z dziećmi metod aktywizujących

17. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

18. Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności

19. Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje

20. Doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor, nauczyciel-rodzic

21. W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

22. Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem

23. Współpracowanie z nauczycielami z innych placówek w celu wymiany doświadczeń i poszukiwaniu nowych metod pracy

24. Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

25. Badanie losów absolwentów przedszkola

26. Kontynuowanie i rozszerzania organizowania i udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

VII. Postanowienia końcowe:


Obowiązuje od dnia zatwierdzenia 

Koncepcja rozwoju została przyjęta  do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr 6/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

 
dokumenty

góra strony