Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
z Przedszkola Samorządowego nr 25
Kraina Uśmiechu w Białymstoku

 

  Podstawa prawna:

          Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz.1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75), ze zmianami

         ·  Statut Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku

         ·  art. 95 i 155 Kodeks rodzinny

         ·  art. 11, 10, 15 Kodeks cywilny

 I.                   Cele procedury
Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

II.                Zakres procedury
Dokument reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

III.             Definicja przedmiotu procedury

· Przyprowadzanie dzieci do przedszkola - doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki
· Odebranie dziecka z przedszkola – osobiste stawienie się rodzica/opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola

Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i nauczyciele.

IV.             Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury

A. Rodzice (prawni opiekunowie):

· Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach.
· Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.
· Rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu , w przypadku osób podanych w upoważnieniu. 
· Upoważniają inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, na piśmie do odbierania dzieci z przedszkola. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
· Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
· Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .
· Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.
· Rodziców obowiązuje  Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia dyrektora Nr 7/12  z dnia 23.08. 2012 r.
· Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
· Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
· Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

B. Nauczycielki:

· Przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby;
· Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną;
· Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym.
· Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
· W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
C. Przedszkole:

Opis pracy
 Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6:30 - 8:30; ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają telefonicznie.
· Rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00.
· Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
· W godzinach od 6.30 do 7.30 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godz. 7.30 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.
· Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
· Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
· Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe).
· Pracownicy przedszkola nie mogą wydać dziecka osobie, która nie ma pełnej zdolności prawnych nawet upoważnionej przez rodziców. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości. Zatem osoba niepełnoletnia nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie może być obarczana odpowiedzialnością za właściwa opiekę nad dzieckiem. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).
· W wypadku, gdy dziecko nie zastanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
· W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę (do 18:00).
·Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
· Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
· Czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu i realizacja podstawy programowej  7.30- 12.30
· Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je nauczycielowi pracującemu w danej grupie lub grupie dyżurującej.
· Osoba odbierająca dziecko zgłasza się osobiście do nauczyciela pracującego w danej grupie. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
· Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
· W przypadku pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, osoba odbierająca dziecko zgłasza się osobiście do nauczyciela danej grupy. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
· Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 15.00–16.00 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 16.00 do 17.00 na sali zbiorczej.
· Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
· Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.

V.                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice poprzez umieszczenie procedury na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola.

Wykaz i opis materiałów oraz dokumentów
Druk upoważnienia - załącznik 1 do procedury
                           załącznik  2 rejestr upoważnień telefonicznych

Tryb dokonywania zmian w procedurze
Ewentualnych zmian w procedurze dokonuje dyrektor.

  

Załącznik nr 1 do procedury

 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

  

Upoważniam…………………………...............(imię i nazwisko osoby upoważnionej) legitymującej się dowodem tożsamości..................................do odbioru mojego dziecka………….........…….........… ...................  (Imię i nazwisko dziecka) w okresie………………………………….

  

Data……………………………                     ………………………………………………….

                                                  Czytelny podpis rodzica lub opiekuna

 

 
 
dokumenty

góra strony