Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w Przedszkolu Samorządowym nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku

Opracowana na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(Dz. U. 2017 r. poz. 1591)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostawaniem społecznym (Dz. U. 2017 r. poz. 1578)

3.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016  - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz.59)

Rozdział I
Zasady organizacji pomocy – psychologiczno – pedagogicznej

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności z:
    1)
 z niepełnosprawności,

    2)
 z niedostosowania społecznego,

    3)
 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

    4)
 z zaburzeń zachowania lub emocji,

    5)
 ze szczególnych uzdolnień,

    6)
 ze specyficznych trudności w uczeniu się,

    7)
 z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

    8)
 z przewlekłej choroby,

    9)
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

   10) 
z niepowodzeń edukacyjnych,

   11) 
z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

    12) 
 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dziecka i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności udzielanej dziecku pomocy.
4. Korzystanie z pomoc psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i bezpłatne.
5. W przypadku, gdy rodzic nie wyraża zgody na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku lub rezygnuje w trakcie jej udzielania składa pisemny wniosek.
6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje Dyrektor Przedszkola.
7. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, logopedzi, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

         1) rodzicami dziecka
         2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
         3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
         4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
         5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

        1) rodziców dziecka;
        2) dyrektora przedszkola;
        3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
        4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
        5) poradni;
       6) asystenta edukacji romskiej;
       7) pomocy nauczyciela;
       8) asystenta nauczyciela;
       9) pracownika socjalnego
      
10) asystenta rodziny;
      11) kuratora sądowego;
      12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10. Dyrektor Przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegającej na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawie jakości udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Rozdział II
Formy udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów a także w formie:

    1) zajęć rozwijających uzdolnienia
    2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
    3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
    4) porad i konsultacji.
2. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dziecka i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. Liczba uczestników nie może przekraczać 5.

5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

6. Zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno – społeczne organizuje się dla dzieci przejawiające trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.

7. Inne zajęcia o  charakterze terapeutycznym organizuje się dzieciom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

8. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia- 45min,  zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym  i tak dla 3-4-latków 15 minut, dla 5 – 6 –latków odpowiednio 20 – 30 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.

9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, zajęcia o charakterze terapeutycznym prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy.

10. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką” jest organizowana dla dziecka, które może uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

11. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z dzieckiem.

12. Objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.

13. Do wniosku o wydanie opinii publicznej poradni o objęciu dziecka zindywidualizowana ścieżką dołącza się dokumentację określającą:

     1) trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu
      2) w przypadku dziecka obejmowanego zindywidualizowana ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego  wspólnie z oddziałem przedszkolnym.
     3) w przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących  zajęcia z dzieckiem, o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.

14. Przed wydaniem opinii o objęciu dziecka zindywidualizowaną ścieżką, publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami dziecka przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

15. Opinia o objęciu dziecka zindywidualizowaną ścieżką zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:
    1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym,
    2) okres objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny,
    3) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.
16. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.

17. Na wniosek rodziców dziecka Dyrektor przedszkola z uwzględnieniem opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

18. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

19. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
     1) dzieci objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust 19 pkt. 2 ustawy,
      2) dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust 20 ustawy.

20. Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

21. Przedszkole organizuje na terenie placówki koła zainteresowań mające na celu rozwijanie uzdolnień dzieci w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi.

22. Koła zainteresowań prowadzą nauczyciele zatrudnieni w placówce.

23. Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań dokumentują pracę dziećmi uzdolnionymi w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem  w dzienniku zajęć dodatkowych, w którym wpisuje się imiona i nazwiska dzieci, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność dzieci. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

24. W przypadku objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dzieci uzdolnionych w trakcie pracy bieżącej z dzieckiem nauczyciele  przygotowują dzieci do udziału w różnorodnych uroczystościach, projektach, konkursach, przeglądach, turniejach o zasięgu przedszkolnym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim. 

                                                                                                                                       Rozdział III
                                                                                           Procedura organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista  informuje o tym Dyrektora przedszkola i niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem poprzez:

  1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb,
   2) indywidualizacji pracy z dzieckiem,
   3) dostosowanie sposobów i metod pracy do możliwości  psychofizycznych dziecka,
   4) zajęcia wspierające rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych dziecka.

2. Dyrektor przedszkola informuje nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.

3. W przypadku objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, nauczyciele opracowują plan działań wspierających rozwój funkcji percepcyjno – motorycznych dziecka oraz prowadzą zajęcia wspierające w trakcie bieżącej pracy  z dzieckiem.    

4. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach:
     1) zajęć rozwijających uzdolnienia
     2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
     3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

Dyrektor przedszkola ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w punkcie 4 rozdziału III.

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala Dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola, odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli.

6. Dyrektor przedszkola, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej współpracują z rodzicami dziecka oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami wymienionymi w punkcie 8 rozdziału I procedury.

7. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

8. W przypadku, gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,  Dyrektor Przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.

9. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w punkcie 7 rozdziału III procedury, wynika, że mimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, Dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
10. Wniosek, o którym mowa w punkcie 9 rozdziału III procedury zawiera informacje o:
         1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb  rozwojowych, możliwościach psychofizycznych oraz o potencjale rozwojowym dziecka,
         2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu  lub szczególnych uzdolnieniach,
         3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku w przedszkolu, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy.
11. Dyrektor Przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecku w przedszkolu.

12.  Przepisy zawarte w punkcie 1-11 rozdziału III procedury stosuje się odpowiednio dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania dziecku  pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

13. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację w formie dziennika innych zajęć, do którego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, oddział , do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i ich numery telefonów, jeżeli posiadają,  indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, obecność dzieci na zajęciach. Przeprowadzenie  zajęć nauczyciel lub specjalista potwierdza podpisem.

14. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczna informuje się rodziców dziecka.
15. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka.
16. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalanie  dla dziecka form udzielania tej pomocy, a w przypadku form: zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem. Podczas planowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania dziecku  pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
17. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli. Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4  tego rozporządzenia, godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Rozdział IV
Zadania nauczycieli i specjalistów

1.Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu w szczególności:
   1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne dziecka,
   2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania dzieci,
   3) rozpoznają przyczyny w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
   4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu poprawy ich funkcjonowania,
   5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania działań.

2. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a  w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe  roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

3. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola,

3) udzielanie dzieciom  pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb,

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

4. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji  rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowania działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami o odchyleniami rozwojowymi  w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych,

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola,

3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu na wniosek Dyrektora Przedszkola zapewniają poradnie i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Rozdział V
Ustalenia końcowe

1.      Procedura zawiera wzory dokumentów wewnętrznych aktualizowanych na bieżąco 
(załączniki )

2.      Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3.      Sposób prezentacji procedury:

a/ umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola

b/Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią procedury

4.      Udostępnienie w holu głównym przedszkola.

 


Jolanta Zysk
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 25
Kraina Uśmiechu

 

 
dokumenty

góra strony