Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Przedszkolu Samorządowym nr 25
Kraina Uśmiechu w Białymstoku


 

Podstawa prawna – ustawa z dn.11.04.2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z dn.9.05.2007r.)
• Statut Przedszkola Samorządowego nr 25

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Białymstoku przy ul. Waszyngtona 4.

II. CELE I ZADANIA

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
• wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
• szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
• Programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
• Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców,
2. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania placówki.
3. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
5. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

Ponadto zadaniem Rady Rodziców jest:
1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym.
2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci.
3. Prezentowania wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady Rodziców.

III. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałów.
2. Członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu, w tajnych wyborach przez zebranie rodziców, będących przedstawicielami rad oddziałów.
3. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika, dwóch osób stanowiących komisję rewizyjną oraz członków.
4. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.
5. Wybór nowych członków Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może nastąpić w wyniku rezygnacji któregoś członka z danej grupy przedszkolnej.
6. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
• złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców
• odwołania na wniosek rodziców lub któregokolwiek z członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów Rady Rodziców

IV. ZADANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

Zadania przewodniczącego Rady Rodziców

1. Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.
2. Opracowanie przy udziale wszystkich członków Rady Rodziców projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola.
3. Współdziałanie ze wszystkim członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy oraz dbanie o dyscyplinę i porządek w trakcie posiedzeń Rady.
4. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady.
5. Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.
6. Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania skarbnika Rady Rodziców

1. Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.
2. Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady, kontrolowanie prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty.

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców

1. Dokonywanie co pół roku kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.
2. Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z obowiązkowych składek rodziców.
2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym ogólnym zebraniu z rodzicami.
3. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców ( na ich pisemną prośbę) z wnoszenia części lub całości składki.
4. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w całości lub w rozbiciu na raty.
5. Pieniądze są przyjmowane na zbiorcze listy grup.
6. Fundusze Rady Rodziców oraz obrót gotówką są księgowane.
7. Rada Rodziców w oparciu o zgromadzone środki finansowe ustala preliminarz wydatków oraz wysokość rezerwy finansowej.
8. Rada Rodziców może zatrudnić na umowę zlecenie osoby do wykonania określonych zadań (dodatkowe zajęcia), co wymaga akceptacji wszystkich członków Rady Rodziców.
9. Wpływy z prowadzonej na terenie przedszkola działalności osób prowadzących zajęcia dodatkowe wpłacane są na konto Rady Rodziców.
10. Prowizja z tytułu prowadzonych zajęć dodatkowych przekazywana jest przez Radę Rodziców na konto przedszkola.
11. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, wyposażenie przedszkola, opłacenie teatrzyków, wycieczek lub innych imprez okolicznościowych i upominków dla dzieci, warsztatów szkoleniowych dla rodziców i pedagogów.
12. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Rodziców posługuję się pieczątką
2. Kadencja Rady trwa 1 rok.
3. W skład rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady w poprzednim roku.
4. Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniona przez niego osoba przekazuje przewodniczącemu nowej Rady Rodziców wszystkie sprawy (łącznie z finansami) związane z działalnością Rady.
5. Decyzja o rozwiązaniu rady Rodziców w ciągu roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% członków Rady.
6. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na zebraniu Rady.
7. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
8. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący, w zebraniu powinna uczestniczyć przynajmniej połowa członków.
9. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu ( z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.
10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.
11. Protokół z posiedzenia sporządza osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.


 
dokumenty

góra strony