Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

 

REGULAMIN
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  nr 25
 KRAINA UŚMIECHU 
w Białymstoku


 

 

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 2,5 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:


ORGANIZACJA

1. Przedszkole Samorządowe nr 25 jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona "Karta zgłoszenia dziecka" zatwierdzona przez Komisje Kwalifikacyjną.
4. Do placówki uczęszczają dzieci od 2,5 do 6 lat.
5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
6. Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe. Dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać.
7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
8. Rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych - osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
9. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
10. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.
11. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
12. Liczba dzieci w oddziale nie może być mniejsza niż 20 i większa niż 25 /wyjątek może stanowić oddział mieszczący się w małej sali/.
13. Czas pracy przedszkola - od godz. 6:30 do godz. 18:00 /od poniedziałku do piątku/.
14. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-6 lat.
15. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe /np. rytmika, nauka języków obcych, gimnastyka korekcyjna itp./ w całości opłacane przez Rodziców.
16. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców na podstawie aktualnych zarządzeń dotyczących norm żywieniowych dla dzieci w wieku 3-6 lat opracowanych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną.
17. Wysokość opłaty stałej ustala Urząd Miasta Białystok.
18. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.
19. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
20. Placówka funkcjonuje cały rok z miesięczna przerwa wakacyjną.
21. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala dyrektor w Planie dydaktyczno – wychowawczym na dany rok szkolny.
22. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

ZADANIA PLACÓWKI

 I. Głównym zadaniem placówki jest:
1. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
2. sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
3. rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
4. umożliwianie dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,
5. współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
6. przygotowanie dzieci do nauki w szkole

 II. Realizując powyższe zadania placówka:
1. zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka,
2. rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
3. stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
4. stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,
5. kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,
6. zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
7. rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
8. rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,
9. tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań.

PRAWA DZIECKA

 I.  Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4. poszanowania jego godności osobistej,
5. poszanowania własności,
6. opieki i ochrony,
7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8. akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
9. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
10. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
11. snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu "na rozkaz",
12. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
13. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 II.  Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
1. aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2. samodzielności w podejmowaniu zadań i w dokonywaniu wyborów,
3. zaradności wobec sytuacji problemowych,
4. działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5. poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6. tolerancji, otwartości wobec innych,
7. bycia z innymi i dla innych pomocnym,
8. przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW

 I.  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1. przestrzeganie niniejszego regulaminu,
2. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę (pełnoletnią) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo zgodnie z Procedurą odbieranie i przyprowadzania dziecka (załącznik 1), w godzinach pracy przedszkola
3. natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka .
4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
5. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.
6. zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.
7. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
8. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 II.  Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszej placówki od następstw nieszczęśliwego wypadku. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego w placówce. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (prawny opiekun).

 III. Rodzice mają prawo do:
1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju
placówki i planów pracy w danym oddziale,
2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy placówki,
5. przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć.
6. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.
4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.


 
dokumenty

góra strony