Przedszkole Samorządowe nr 25 Kraina Usmiechu w Białymstoku
  

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL
w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku

  § 1

 Elektroniczny system ewidencji pobytu Przedszkolu  Samorządowym nr 25 Kraina Uśmiechu obowiązuje wszystkie dzieci.

§ 2

Imienna karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3

Przedszkole udostępnia rodzicom bezpłatnie 1 egzemplarz Karty Dziecka, która jest własnością przedszkola. 
Przyjęcie  lub zwrot karty rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ 4

Zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 5

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność  (płatność  w wysokości 15 zł brutto za sztukę). Chęć zakupu zgłasza się nauczycielce w grupie.

§ 6

Zniszczenie, utrata Karty Dziecka obciąża użytkownika, rodzic / opiekun zobowiązany  jest do pokrycia kosztów karty w kwocie 15 zł. 
Fakt utraty karty rodzic/opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 7

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .

§ 8

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 9

 Zabrania się używania karty przez dzieci.

§ 10

W przypadku popołudniowych spotkań rodzinnych odbywających się po godzinie 12.30 rodzic/opiekun odnotowuje „wyjście” wchodząc do przedszkola.

§ 11

Prawidłowe odczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 12

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 6:30.

§ 13

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 17:00.

§ 14

W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona,
zobowiązana jest powiadomić nauczyciela i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem w zeszycie przyjść /wyjść w sekretariacie. 

§ 15

 Regulamin wchodzi w życie zarządzeniem Dyrektora z dnia 23 sierpnia  2012 r.

      
dokumenty

góra strony