Terminarz opłat


Zmiany w sposobie wnoszenia opłat za przedszkole od 1 stycznia 2017 r.

W związku ze zmianami dotyczącymi centralizacji podatku VAT wprowadzanymi przez Gminę Białystok i Zarządzeniem nr 6/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego  nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku z dnia 14.11.2016 r. informuję, iż od 01 stycznia 2017 r. wpłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu będzie można dokonywać
tylko i wyłącznie w formie bezgotówkowej tzn. przelewem na rachunki przedszkola:

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę stałą, odsetki, nadgodziny:
09 1240 5211 1111 0010 3556 5351

Nr konta bankowego, na który wnosimy opłatę za żywienie, odsetki:
49 1240 5211 1111 0010 3556 5407

Wpłata musi wpłynąć na konto przedszkola do 10-go każdego miesiąca

 • nie można łączyć kont (opłaty stałej z opłatą za żywienie)
 • należy uzgadniać każdorazowo kwoty należne do opłaty z intendentem przedszkola
 • Przy wpłacaniu należy podać: za kogo wpłacamy  i za jaki miesiąc (imię i nazwisko dziecka, grupa - np. Jaś Kowalski gr. 4 za m-c wrzesień 2020 r.

Jolanta Teresa Zysk

Dyrektor PS 25 Kraina Uśmiechu


W przypadku ubiegania się o ulgową odpłatność za przedszkole (dwie pierwsze pozycje) rodzic zobowiązuje się do złożenia deklaracji
o dochodach dwa razy w roku tj. do końca sierpnia oraz do końca stycznia.
Nie złożenie deklaracji w terminie uniemożliwia korzystanie z ulg.

Zarządzenie  Nr 1/2020

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 25,,Kraina Uśmiechu” w Białymstoku
z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie zasad funkcjonowania stołówki przedszkolnej i ustalania opłat za posiłki

Na podstawie:

 1. Art. 106 ust. 3 oraz art. 29 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
 2. Art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)
 3. §5 Uchwały Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 3590)

Zarządzam co następuje:
§ 1

Ze stołówki prowadzonej na terenie przedszkola mogą korzystać wychowankowie uczęszczający do przedszkola oraz zatrudnieni pracownicy.
§ 2

Dzieci i pracownicy mogą korzystać z całodziennego wyżywienia bądź wybranego posiłku. Zakłada się następujące proporcje kosztów przygotowania następujących posiłków:

 1. Koszty przygotowania śniadania wynoszą 28% stawki żywieniowej;
 2. Koszty przygotowania obiadu wynoszą 47% stawki żywieniowej;
 3. Koszty przygotowania podwieczorku  wynoszą 25% stawki żywieniowej.

§ 3
Ustala się, że:

 1. Obowiązująca stawka za żywienie dziecka w przedszkolu będzie ustalana na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów wsadu do kotła.
 2. Obowiązująca stawka żywieniowa dla uprawnionych pracowników, korzystających z obiadów w przedszkolu będzie wyliczana na podstawie kalkulacji stanowiącej Załącznik nr 2 do zarządzenia  t. j.
  • wsadu do kotła stanowiącego 200% całodziennej stawki żywieniowej dzieci w przedszkolu;
  • dodatkowych kosztów przygotowania posiłku, tzn. wynagrodzenia pracowników kuchni i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz innych zryczałtowanych kosztów utrzymania kuchni, tj. opłat za energię, wodę, gaz i wywóz nieczystości, w stosunku do posiłków ogółem (osobodni).

§ 4

Kalkulacji opłat o których mowa w § 2 i § 3, dokonuje się na podstawie danych wynikających z ewidencji rachunkowo-księgowej za pierwszy miesiąc I kwartału danego roku kalendarzowego. Mogą też zostać uwzględnione bieżące potrzeby związanie ze zdrowym żywieniem w ramach uczestnictwa placówki w programie „Przedszkole promujące zdrowie”.
§ 5

Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla poszczególnych grup uprawnionych ustalona zostanie w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dopuszcza się zaokrąglenie stawki żywieniowej do pełnych dziesiątek groszy.
§ 6

Miesięczna wysokość opłaty za posiłki w stołówce przedszkolnej ustalana jest jako iloczyn: stawki żywieniowej, o której mowa w § 5 oraz liczby dni pobytu dziecka/pracownika w przedszkolu.
§ 7

Ustala się termin uiszczania opłat za posiłki z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 8

Opłaty za posiłki muszą być uiszczane przelewem na rachunek bankowy placówki bądź opłacane przez MOPR zgodnie z decyzją o dofinansowaniu.

§ 9

W przypadku nieobecności w przedszkolu osoby uprawnionej, miesięczna opłata za żywienie podlega pomniejszeniu, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

§ 10

Pomniejszenia  opłat za żywienie dzieci, o których mowa w § 9, dokonuje się na podstawie zapisów z platformy do automatycznego rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu STOPEREK.

§ 11

Dopuszcza się udzielania zwolnień z całości lub części opłat za posiłki w stołówce przedszkolnej w przypadku wystąpienia szczególnie uzasadnionych zdarzeń losowych.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku, jednocześnie traci moc zarządzenie nr 4/2016 z dn. 31 sierpnia 2016 roku.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2020

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 25
„Kraina Uśmiechu” w Białymstoku

z dn. 10.02.2020 r.

Wykaz stawek żywieniowych dla uprawnionych do korzystania z posiłków=
w Przedszkolu Samorządowym Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku
obowiązujących od dnia  1 marca 2020r.

 1. Całodzienna stawka żywieniowa dla dzieci – 6,00 zł w tym:
  • śniadanie – 1,70
  • obiad – 2,80
  • podwieczorek  – 1,50

 

Zarządzenie Nr 3892/13
Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30 października 2013 r.

W sprawie wykonania uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, i poz. 645) w związku z § 8 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok zarządzam, co następuje

 §1

Podstawą obniżenia opłaty, o której mowa w § 3 ust. 2 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, w przypadku:
1) określonym w § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały, tj. posiadania przez dziecko orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie  zajęć rewalidacyjno - wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, przy czym:
   a) obniżenie opłaty przysługuje począwszy od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi przedszkola to oświadczenie,
     b) w celu uzyskania obniżenia opłaty za miesiące wrzesień- listopad 2013 r. oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 5 listopada 2013 r.;
2) określonym w § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały, tj. gdy z usług przedszkola korzysta dziecko, na które został przyznany zasiłek rodzinny na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jest złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, dwa razy do roku - w miesiącu sierpniu oraz w miesiącu listopadzie, przy czym
   a) nie złożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty,
    b) w przypadku utraty prawa do otrzymywania zasiłku rodzinnego, rodzic jest, zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu do dyrektora przedszkola,
    c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiła utrata uprawnień do otrzymywania tego zasiłku,
   d) w celu uzyskania obniżenia opłaty za miesiąc wrzesień 2013 r. i za miesiąc październik 2013 r. oświadczenie obejmujące okres zasiłkowy Xl.20l2 r.- X.2013 r. należy złożyć najpóźniej do dnia 5 listopada 2013 r.;
3) określonym w§ 4 ust. 1 pkt 3, tj. gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny'', jest podanie dyrektorowi przedszkola numeru dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie (numer Karty BKM) i pozytywna weryfikacja uczestnictwa w Programie przez przedszkole, przy czym:
    a) obniżenie opłaty, z tego tytułu przysługuje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym rodzic podał dyrektorowi przedszkola numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie, z zastrzeżeniem lit. d) i e),
   b) w przypadku zakończenia uczestnictwa w Programie, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola,
    c) utrata uprawnień do obniżenia opłaty z tego tytułu następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie,
   d) w celu uzyskania obniżenia opłaty miesiące wrzesień - listopad 2013 r. z tytułu uczestnictwa w Programie ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny", numer dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w Programie, należy podać dyrektorowi przedszkola najpóźniej do dnia 5 listopada 2013 r., z  zastrzeżeniem lit. e),
   e) obniżenie opłaty za miesiąc wrzesień 2013 r., za miesiąc październik 2013 r. i za miesiąc listopad 2013 r. z tytułu uczestnictwa w Programie ,,Białostocka Karta Dużej Rodziny" przysługuje odpowiednio:

- od miesiąca września 2013 r., jeżeli uczestnictwo w Programie rodzic rozpoczął do dnia 1 września 2013 r. włącznie,
- od miesiąca października 2013 r., jeżeli uczestnictwo w Programie rodzic rozpoczął do dnia 1 października 2013 r. włącznie,
- od miesiąca listopada 2013 r., jeżeli uczestnictwo w Programie rodzic rozpoczął do dnia 1 listopada 2013 r. włącznie.

 § 2

Rozliczenie wpłat wniesionych przez rodzic6w za miesiąc wrzesień 2013 r. oraz za miesiąc październik 2013 r., którym przysługuje ulga z jednego z tytułów określonych w §4 uchwały Nr XLIX/561/13 Rady Miasta Białystok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, nastąpi - wg wyboru rodziców - poprzez zwrot nadpłaconej kwoty lub zaliczenie jej na poczet opłaty za następny miesiąc.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli samorządowych Miasta Białegostoku oraz dyrektorom szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne.

 §4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r. 

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

 

OŚWIADCZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

OŚWIADCZENIE NA POBIERANIE ZASIŁKU RODZINNEGO

 

UCHWAŁA NR XLIX/561/13 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok.