Zamówienia publiczne 


 

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w podziale na osiem zadań    

(postępowanie przetargowe obejmuje 2 przedszkola: nr 25 i 52)

Identyfikator postępowania               ocds-148610-b99e604c-126e-11ed-b950-8227d40187e8

Numer referencyjny postępowania     ZP1.PS25.2022

Tryb postępowania                                 podstawowy wariant 2 - art. 275 pkt 2 ustawy

Ilość części                                                8

postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia

Dokumentacja prowadzonego postępowania, informacje, ogłoszenia, etc. dostępne są pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b99e604c-126e-11ed-b950-8227d40187e8

 
 

                                                                     

 


                                                                Białystok,  14.09.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawę/usług/robót budowlanych

Zamawiający: Gmina Miasto Białystok/ Przedszkole Samorządowe Nr 25 „Kraina Uśmiechu” w Białymstoku

 1. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i zawodowe

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach SZACH MAT -nauka gry w szachy w ramach projektu pt.: "Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej” – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku"; realizowanego przez Gminę Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku w partnerstwie z Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wymagania odnośnie zamówienia:

                                                                                               

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach SZACH MAT -nauka gry w szachy w ramach projektu pt.: "Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej” – wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku"; realizowanego przez Gminę Miasto Białystok/Przedszkole Samorządowe Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku w partnerstwie z Akademią Nauki Emilia Karolina Seroka w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 2. Liczba godzin zajęć skierowanych do dzieci (20h x 10 grup)=200 godzin dydaktycznych ( 30 minutowych), czyli 100 godzin zegarowych, w tym

Liczba spotkań: 20 spotkań (1x30 minut)/grupę;

Zajęcia skierowane są do 4-5-6 latków; średnio 12-13 osób w grupie,

Zajęcia odbywają się średnio raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem Zamawiającego w PS nr 25 w Białymstoku. Program: szachownica, pionki, rozgrywka.

 1. Opis wykonania zamówienia

Przygotowania harmonogramów, scenariuszy zajęć (programu), zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Przeprowadzenie zajęć na podstawie scenariusza zajęć.

Realizacja zajęć zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

Prowadzenie dziennika zajęć i list obecności i przekazanie ich Zamawiającemu po zajęciach w każdej zrealizowanej grupy.

Dostosowanie się do harmonogramu zajęć w projekcie i specyfiki grupy odbiorców.

Prowadzenia monitoringu zakładanego celu zajęć.

Sporządzanie kwartalnych sprawozdań i sprawozdań końcowych (po zrealizowaniu zajęć w każdej z grup) podsumowujących stopień osiągnięcia zakładanego celu zajęć.

Przeprowadzenie zajęć w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach po podstawie programowej.

Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji usługi.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dojazdu we własnym zakresie.

Współpraca personelem projektu i dyrekcją OWP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: październik 2020-  luty 2022

Czas pracy: 200 godzin dydaktycznych

Inne istotne warunki zamówienia:

 

 1. Wykonawca będzie posiadał:

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

potencjał kadrowy w osobach zdolnych do przeprowadzenia szkoleń ze wskazanego powyżej zakresu.

Wykonawca nie może być powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Trenerzy wykonujący usługę będą posiadać:

doświadczenie w prowadzeniu danego rodzaju wsparcia, w dziedzinie zgodnej z tematyką wsparcia prowadzonego w ramach projektu - co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji obszaru tematycznego objętego w projekcie;

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiący załącznik nr 2.

Oświadczenie o braku powiązania z Zamawiającym stanowiący załącznik nr 3

CV

 1. Kryterium wyboru:

najniższa cena - 100%

Opis sposobu i zasady oceny przyznawania punktacji:

Wszystkie obliczenia matematyczne prowadzone w trakcie oceny kryteriów będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium: Najniższa cena - 100%

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferent: 100 punktów

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę  upoważnioną i umieszczona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem „Zapytanie ofertowe na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach – „SZACH MAT- nauka gry w szachy”

 

Ofertę należy złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie Przedszkola Samorządowego Nr 25, ul. Waszyngtona 4 , lub przesłać pocztą na adres: Przedszkole Samorządowe Nr 25, ul. Waszyngtona 4, 15-274 Białystok.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę złożyć należy do dnia 23.09.2020 roku godz. 15.00. W przypadku wysłania oferty pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do tut. Urzędu. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycje przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.09.2020 r. o godz. 15.30 w siedzibie Przedszkola Samorządowego Nr 25. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub elektroniczną.

 

                                                                   Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego:

Jolanta Teresa Zysk - 85 7420 745                                                                                               

                                                                           

 

Zapytanie  - rozeznanie rynku

Zapytanie o cenę - Magiczny Dywan

             ...................................................................................................................................................................................................................................................

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na odnowienie murku 
 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej o wartości powyżej 10.000 zł brutto do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), zgodnie z art. 4 pkt. 8.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia: murek na podjeździe do przedszkola.
  Kod CPV: 45454100-5
 2. Opis wymagań: remont tynków.
 3. Termin realizacji zamówienia: od 15.07.2019 - 24.08.2019 r.
 4. Kryterium wyboru: najkorzystniejsza oferta
 5. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz.
 6. Oferta winna zawierać: szczegółowe dane wykonawcy.
 7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przedszkolu Samorządowym nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku, ul. Waszyngtona 4 lub wysłać pocztą elektroniczną - ps25@um.bialystok.pl, faksem - 857420745 do dnia 19.05.2019 r.
 8. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Dyrektor Przedszkola, Pani Jolanta Zysk.
 9. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym   oraz może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, wezwania do uzupełnienia oferty.
 10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym.
 11. zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania telefonicznie.